SZÓRAKOZVA TANULNI

Komplex tanulási formákat támogató EU-s projekt indult a Kabóca Bábszínházban
A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény nagyszabású projektet indított 2010. október végén „Kabóca órák” címmel. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, mivel a bábszínház 17 638 700 Ft összegű támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0065 számú pályázatán.
A pályázat alapvető célja a közoktatásban résztvevő gyerekek (kisiskolások és óvodások) nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása.

Az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő nem formális tanulást támogató programok hatékonyan segítik a gyermekek személyiségfejlődését, a művészeti és kreatív képességek kibontakoztatását, és az egészségtudatosság elterjesztését.
A konstrukció keretében megvalósuló kulturális nevelés felszínre hozza a gyermekekben rejlő kreativitást, növeli önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat.

A „Kabóca órák” projektben négy iskola – Dózsa György Általános Iskola, Bárczi Gusztáv Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola – és a Vadvirág Körzeti Óvoda vesz részt.

A bábszínház célja, hogy a pályázat segítségével olyan kisgyermekek is színházi élményhez juthassanak, akiknek – bár szívesen járnának bábszínházba – szociális helyzetük ezt nem teszi lehetővé.
A programok tervezésében, kivitelezésében a bábszínház dolgozói mellett több külsős művész és szakember is részt vesz.

A pályázat keretén belül a 2010-2011-es tanévben megvalósuló programok:

Báb-dráma

A gyerekek havonta egy alkalommal látogatnak el a Kabóca Bábszínházba, ahol bábelőadást vagy kiállítást tekintenek meg, majd utána az élményeket feldolgozó drámajáték és kompetenciafejlesztő foglalkozáson vesznek részt. A drámafoglalkozások alapvetően tevékenység központúak, mely során az aktuális előadás kapcsán megjelenő - a gyermekek életkorából adódó, őket érdeklő – kérdéseket közösen dolgozzák fel, segítve ezzel az előadás, önmaguk, és a környező világ megértését.

Let’s play

Játékos kompetenciafejlesztő angol nyelvtanulás báb- és drámajátékkal második osztályos gyerekek számára heti szakkör keretében.
A bábszínház művészeinek előadásában, majd ezt követően nyelvtanár segítségével játékos foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a gyerekek az angol alapszókincs kifejezéseivel. Az egyes epizódokban a zene, a tánc, a dráma, a báb kiegészítői egymásnak, a jelenetek és a feladatok, játékok tudatosan egymásra épülnek, komplex módon fejlesztve nem csupán az idegen nyelvi jártasság kialakulását, hanem a gyerekek anyanyelvi kompetenciáinak és verbális kommunikációs készségeinek fejlődését is.

Bábos vetélkedő

A Kabóca Bábszínház már hagyománynak számító tavaszi vetélkedője a pályázat segítségével 2 fordulósra bővül. Az első alkalommal az iskolás bábcsoportok bemutatják próbastádiumban lévő előadásaikat. A produkciókat szakmai konzultáció és műhelymunka követi, ahol a gyerekek rendezői, dramaturgiai segítséget kapnak, elősegítve ezzel a magasabb színvonalú előadást.
A második alkalommal a csoportok újra találkoznak, hogy közönség és a zsűri előtt bemutassák a közben készre csiszolt előadásokat. A zsűri értékeli és jutalmazza a legélvezetesebb előadásokat, majd a gyerekek megtekinthetik a Kabóca Bábszínház előadását.

Hang-báb-játék

Versekhez, verses mesékhez kapcsolódó komplex foglalkozások, melyek során a gyerekek játékos keretek között ismerkedhetnek a hangok világával. Különböző játékokat, ritmusjátékokat játszhatnak a maguk készítette hangszerekkel, bábokkal. A záró napon részt vehetnek az „Álom, álom, kitalálom” című interaktív előadáson, és közösen zenélhetnek, játszhatnak az előadókkal.

Bábtábor

Öt napos – napközis rendszerű – művészeti tábor, melyen az iskolák bábszakkörösei vesznek részt. A gyerekek megismerkedhetnek a különböző bábfajtákkal, a bábszínházban dolgozók munkájával, és az előadások létrejöttét segítő művészek feladataival. Szakemberek segítségével készíthetnek egyszerű bábokat, díszletelemeket, és közösen létrehoznak egy bábelőadást, melyet a tábor végén bemutatnak a szülőknek.

Kedvezményezett neve:
Kabóca Bábszínház és GyKI
8200 Veszprém, Völgyhíd tér 5.

Közreműködö szervezet:
ESZA Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45.

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG honlapja

A kedvezményezett neve: Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
A projekt címe: Kabóca Napok
A szerződött támogatás összege: 27.966.608.- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00107

A projekt tartalmának bemutatása:
A Kabóca Napok központjában a Nemzeti Alaptantervvel összhangban a kulcskompetenciák fejlesztése, a személyiségfejlesztés áll. Ennek eszköze művészeti élmény biztosítása és a művészetpedagógiai feldolgozás.

A színházi élmények befogadását drámapedagógiai módszerekkel segítő foglalkozások és a színházi előadások feldolgozása egymásra épülő rendszert alkotnak. A teljes program központi témája az elfogadás, a tolerancia, az énkép erősítése, amely már az előadások kiválasztásával, illetve drámapedagógiai, művészetpedagógiai módszerekkel történik.

A foglalkozásokkal az anyanyelvi kompetenciákat - a kommunikációs képességet, szövegértés-szövegalkotást, önálló véleményalkotást -, valamint szociális kompetenciákat – az együttműködés készségét, az egymás iránti toleranciát - erősítjük.

A projekt alapvető céljai:
 • az óvodás és iskolás gyerekek nevelésének elősegítése
 • a tanórán kívüli nem formális és informális nevelés és oktatás támogatása
 • a kompetenciafejlesztés, főleg a személyiségfejlesztést fókuszba állítva
 • az egészségtudatosság, a kreativitás, valamint a kulturális érzékenység kialakítása a sokszínű, fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával
 • hátrányos helyzetű gyerekek számára művészeti élmény és azzal összefüggő kreatív, fejlesztő foglalkozás biztosítása
 • közösségépítés előmozdítása az óvodások és iskolások körében a pedagógusok és a szülők bevonásával
 • nevelési-oktatási és kulturális együttműködések
 • szabadidős kompetenciafejlesztő programok szervezése: pl. kiállítás, drámafoglalkozások
 • formális oktatást kiegészítő tanórán kívüli programok, pl. új ismeretlen szakmák megismerése, technikai területekkel való találkozás, életpálya-építés, pályaválasztás

Cél a hátránykompenzálás, az egyenlő esélyek nyújtása a különböző szociokulturális körülmények között nevelkedett tanulók számára. A diákok kulturális érzékenységét szeretnénk növelni, ezt pedig a megélt művészeti élményekkel és indirekt eszközök bevonásával lehet.

Intézményünk új utakat keres, innovatív módszereket használ a programokon. A közművelődési, nem formális oktatási alkalmakat különböző korosztályok számára biztosítja. A programba bevont csoportok életkora és szociális háttere nagyon különböző, erre külön figyelmet fordít a fejlesztői munka. A vállalt feladataink hatékonyan segíthetik a gyermekek, a tanulók kompetenciafejlesztését, a kreativitásukat, növelik önbizalmukat, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és nem utolsó sorban az egészségtudatukat. Célunk továbbá, hogy a kulisszák mögé tekintve a színházi működési mechanizmusok titkait is feltárjuk a gyerekeknek, hogy a művészeti intézményre, akár mint életpálya modellre tekintsenek, vagy magára a színházi formára gondoljanak úgy, mint egy önkifejezési módra.

A Kabóca Napok témanapok programelemei:
 1. Bábszínházi előadás megtekintése
 2. A színházi élmény feldolgozása drámapedagógiai módszerekkel
 3. Művészeti foglalkozás – változó formában és módszerekkel